FR

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor website vanTakeda: Legdepuzzel.be

Gebruiksvoorwaarden
Welkom op de website van Takeda voor Legdepuzzel.be (de “Website”). De informatie op deze website gaat over Takeda en haar producten. Het is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie- en onderwijsdoeleinden. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website bezoekt en gebruikt.

1. Gebruik van de Takeda-website
Uw toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door gebruik te maken van de inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot alle teksten en afbeeldingen (de “Inhoud”) erkent u hierbij dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat, zonder beperking of kwalificatie, en erkent u dat alle andere overeenkomsten tussen u en Takeda Belgium NV, met haar kantoren te Leonardo Da Vincilaan 7 ; 1930 Zaventem ; België (“Takeda”) worden vervangen met betrekking tot dit onderwerp.

2. Informatiedoeleinden
Deze website kan algemene informatie bevatten over verschillende medische aandoeningen en hun behandeling. Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor het grote publiek. Het is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en is niet bedoeld als vervanging voor geïnformeerd medisch advies of aanbevelingen van professionele zorgverleners. Er mag niet op worden vertrouwd als basis voor het nemen van een beslissing of het ondernemen van acties. Als u gezondheidsproblemen hebt of vermoedt te hebben, moet u uw huisarts of andere gekwalificeerde zorgverleners raadplegen.
Deze website kan informatie bevatten over producten die mogelijk niet in alle landen beschikbaar zijn, of die beschikbaar zijn onder verschillende handelsmerken, voor verschillende indicaties, in verschillende doseringen of in verschillende sterktes. Niets hierin mag worden beschouwd als een uitnodiging, promotie of indicatie voor een voorgeschreven geneesmiddel, inclusief de geneesmiddelen in ontwikkeling.
Alle informatie en verwijzingen met betrekking tot het hanteren, opslaan of gebruiken van producten, geïmpliceerd vanuit de relevante bron, zijn gebaseerd op de kennis van Takeda op het moment dat dergelijke aanbevelingen worden gedaan.
De informatie die op deze website wordt verstrekt, vormt geen aanbod of uitnodiging voor de aankoop of verkoop van, de handel in of enige transactie in effecten van Takeda, haar gelieerde ondernemingen en/of partners. Investeerders mogen niet vertrouwen op deze informatie voor investeringsbeslissingen.

3. Gebruik van inhoud en intellectuele eigendomsrechten
De volledige inhoud van deze website is onderworpen aan de relevante handelsmerk- en auteursrechtelijke bescherming. De handelsmerken, logo’s en servicemerken (gezamenlijk de “Handelsmerken”) die op deze site worden gebruikt of vermeld, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Takeda, een van haar dochterondernemingen en worden beschermd door de toepasselijke wet. U mag informatie van deze website uitsluitend downloaden, weergeven of afdrukken voor niet-commercieel persoonlijk gebruik of voor gebruik in niet-commercieel onderwijs en wetenschappelijk werk. Geen enkele wijziging voor verdere reproductie van de inhoud is toegestaan en alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen die hierin zijn opgenomen, moeten in alle kopieën worden behouden. De inhoud mag op geen enkele wijze worden gekopieerd of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Takeda of behalve zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden. Deze website en alle inhoud ervan zijn eigendom van Takeda, haar gelieerde ondernemingen en/of partners.
Geen licentie of recht op de inhoud of enige handelsmerken, octrooien, ontwerpen, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Takeda, haar gelieerde ondernemingen en/of partners wordt aan u verleend of aan u toegekend.

4. Informatie “zoals het is”
Takeda zal redelijke inspanningen leveren om accurate en actuele informatie op deze website op te nemen, maar geeft geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de accuraatheid of volledigheid ervan. Takeda wijst alle garanties, expliciet of impliciet, af, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien garandeert noch verklaart Takeda dat uw gebruik van de inhoud op deze website geen inbreuk zal maken op de rechten van derden, die geen eigendom zijn van Takeda of een van haar gelieerde ondernemingen. U gaat ermee akkoord dat toegang tot en gebruik van deze website en de inhoud ervan op eigen risico is.

5. Afgewezen aansprakelijkheid
Takeda noch enige partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze website is aansprakelijk voor enige schade of letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolg-, punitieve en speciale of andere schade, verloren kansen, gederfde winst of enig verlies of schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit toegang tot, gebruik van of onvermogen om deze website te gebruiken, of enige fouten of omissies in de inhoud daarvan. Deze beperking omvat schade aan, of voor virussen die van invloed kunnen zijn op uw computerapparatuur.

6. Gegevensbescherming
Takeda respecteert de privacy van haar websitegebruikers. Raadpleeg de Privacyverklaring van Takeda waarin de rechten en verantwoordelijkheden van de gebruiker worden uitgelegd met betrekking tot informatie die op deze website bekend wordt gemaakt.

7. Links naar andere internetsites
Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere internetsites die worden onderhouden door derden waarover Takeda geen controle heeft. Dergelijke links worden alleen voor het gemak verstrekt. Op dezelfde manier kan deze website worden geopend via links van derden waarover Takeda geen controle heeft. Takeda geeft geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de waarheidsgetrouwheid, accuraatheid, actualiteit, volledigheid van de informatie die is opgenomen of naleving van de toepasselijke wetgeving op dergelijke internetsites van derden en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of letsel van welke aard dan ook die voortvloeit uit dergelijke inhoud of informatie. Opname van links van derden impliceert geen goedkeuring of aanbeveling door Takeda.

8. Gebruik van vragen en opmerkingen
Behalve voor overdrachten die onder onze privacyverklaring vallen of die door zorgverleners worden gedaan op grond van de toepasselijke wetten, Europëese Unie-voorschriften en codes, worden communicaties die u naar deze website of anderszins naar Takeda doorstuurt, beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd en is Takeda niet verplicht om te reageren. Afhankelijk van de toepasselijke wetten behouden Takeda en haar dochterondernemingen zich het recht voor om dergelijke communicatie voor elk doel te gebruiken en om deze informatie te reproduceren, publiceren en openbaar te maken aan derden zonder beperking of compensatie. Takeda en haar dochterondernemingen zijn ook vrij om ideeën, concepten, kennis, technieken en dergelijke die zijn opgenomen in enige communicatie die u naar Takeda stuurt voor enig doel te gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten.

9. Toepasselijk recht en plaats van jurisdictie
Bij elke schending van de algemene voorwaarden in de gebruiksvoorwaarden, behoudt Takeda zich het recht voor om corrigerende maatregelen te nemen, inclusief, maar niet beperkt tot, het voorkomen dat u de diensten die door Takeda worden aangeboden gebruikt en het verwijderen van alle informatie, gegevens en inhoud die op elk moment en zonder kennisgeving aan deze site worden gecommuniceerd.
Deze gebruiksvoorwaarden, de inhoud van deze website en uw gebruik ervan worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de materiële wetten van België. Elk conflict dat hieruit voortvloeit of in verband hiermee, indien niet in der minne opgelost, zal worden beslecht door rechtbanken met bevoegde jurisdictie in België.
In het geval een deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze beïnvloed of aangetast.

10. Update van de gebruiksvoorwaarden en andere beleidslijnen die op deze Takeda-website worden verstrekt
Takeda behoudt zich het recht voor om materiaal van de website op elk moment te wijzigen of te verwijderen, en Takeda kan deze gebruiksvoorwaarden en/of enig ander beleid zoals uiteengezet op deze website te allen tijde herzien door deze publicatie bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en moet daarom regelmatig deze pagina bezoeken om de dan geldende gebruiksvoorwaarden en beleidslijnen te bekijken.

Gedateerd: 30 april 2021
Het auteursrecht en eigendom van deze website berusten bij:
Takeda Pharmaceuticals International AG
Thurgauerstrasse 130
8152 Glattpark-Opfikon (Zürich)
Zwitserland

Legdepuzzel.be is ontwikkeld door Takeda Pharmaceuticals International AG als educatief hulpmiddel voor zorgverleners (en patiënten).
© Takeda Pharmaceuticals International AG, 2021
Laatst bewerkt 30 april 2021